Bestuur

De opleidingsverantwoordelijken van de deelnemende opleidingen vormen samen het Algemeen Bestuur van DAS. Zeven leden van het AB vormen het Dagelijks Bestuur (DB)

Werkgroepen

De vier bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor een van de speerpuntportefeuilles worden elk ondersteund door een werkgroep. De volgende werkgroepen zijn actief binnen DAS:

  • Werkgroep Onderwijs
  • Werkgroep Onderzoek
  • Werkgroep Voorlichting
  • Werkgroep Kwaliteit

De werkgroepen werken de thema’s en speerpunten uit waaraan binnen DAS wordt gewerkt. Alle hogescholen zijn vertegenwoordigd binnen de werkgroepen.

Werkveldrelaties

Het opleiden van studenten met een hoog kennis- en praktijkniveau is een gemeenschappelijk belang van de opleidingen en het afnemend werkveld. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking binnen DAS is het landelijk afstemmen van de ontwikkelingen binnen de speerpunten en thema’s met het afnemend werkveld. Hiervoor kent DAS twee organen:

Raad van Advies Applied Science

DAS voert structureel strategisch overleg met een tweetal topsectoren, een aantal brancheorganisaties en beroepsverenigingen om het aanbod van het Applied Science onderwijs en onderzoek af te stemmen op de behoefte van het werkveld en daarbij de beschikbare middelen effectief en efficiënt in te zetten.

Landelijke werkveldadviescommissie

Via de Landelijke werkveldadviescommissie legt DAS de verbinding tussen de regionale ontwikkelingen en de input van de individuele werkveldadviescommissies door de organisatie van het Landelijk WAC-overleg. Dit overleg wordt gevormd door vertegenwoordigers van de regionale werkveldadviescommissies van de deelnemende hogescholen.

Landelijke opleidingsoverleggen

Binnen het Domein Applied Science zijn vijf landelijke opleidingsoverleggen actief. Deze opleidingsoverleggen zijn georganiseerd rondom vijf van de negen bacheloropleidingen en spelen een centrale rol bij de uitwerking en uitvoering van de onderwijsactiviteiten van DAS. Tevens worden bij deze overleggen ervaringen uitgewisseld en gezamenlijke activiteiten ontplooid.
Daarnaast is er een landelijk overleg van alle masteropleidingen in het domein.

Inhoudelijke overleggen

DAS kent ook overleggen die rondom inhoudelijke thema’s zijn georganiseerd, zoals het Landelijk Overleg Digitalisering (LOD) en de Special Interest Groepen (SIG) ‘Veiligheidsfunctionarissen’ en ‘Afstuderen op Maat’.

Organogram

Bovenstaande is visueel weergegeven in het organogram van DAS. Via het menu links kun je de samenstelling van de verschillende organen binnen DAS bekijken.