Stichting Domein Applied Science (DAS) ondersteunt het samenwerkingsverband van hbo-opleidingen die een Bachelor of Science-diploma in het domein Applied Science afgeven. Om onze doelen te bereiken staan wij in contact met medewerkers van de aangesloten opleidingen en hogescholen, belanghebbenden en belangstellenden.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens DAS verzamelt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit betekent dat DAS uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zal delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten
  • zorgvuldig beveiligt.

Bron persoonsgegevens

DAS komt aan uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan een van onze activiteiten, er een zakelijk contact of overeenkomst met DAS is afgesloten en/of omdat u deze zelf aan DAS heeft verstrekt. Bijvoorbeeld via een inschrijving voor een conferentie of doordat u zitting heeft in ons bestuur en/of in een van onze werkgroepen. Afhankelijk van uw relatie met DAS kan het zijn dat wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Redenen verzamelen persoonsgegevens

DAS verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen voor de volgende redenen:

  •  U te benaderen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
  •  U te informeren over uw inschrijving/deelname aan een door DAS georganiseerde conferentie of bijeenkomst
  • Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing
  • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.

Indien u deelneemt aan een overleg- of bestuursorgaan van het domein Applied Science verwerkt DAS uw persoonsgegevens om het contact en overleg binnen het overlegorgaan te faciliteren. In dat kader stellen we uw contactgegevens ook ter beschikking aan de andere leden van het overlegorgaan. Ook gebruiken we de persoonsgegevens voor de verslaglegging, zoals de presentielijst en de notulen.

Conferenties en bijeenkomsten

Tijdens evenementen en bijeenkomsten die georganiseerd worden door DAS kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen worden gepubliceerd op appliedscience.nl of sociale media met het doel een (sfeer)verslag uit te brengen van de bijeenkomst. Door een conferentie of bijeenkomst te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze op de website en sociale media kunnen worden gepubliceerd. Bent u herkenbaar op beeldmateriaal op onze website en wilt u deze laten verwijderen? Neem dan contact op.

Nieuwsbrief

U ontvangt de DAS nieuwsbrief wanneer u zich daar via onze website voor heeft aangemeld of wanneer u zitting heeft in een van onze werkgroepen/netwerken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Mailchimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Websitebezoek

Als u onze website bezoekt, kan DAS door middel van zogeheten ‘cookies’ gegevens over u verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

DAS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

DAS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiervoor wordt een cookie geplaatst door Google. Hiermee worden technische kenmerken van uw bezoek, zoals opgevraagde pagina, tijdstip, browsertype en dergelijke opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt hierbij niet opgeslagen, wij kunnen de gegevens dus niet herleiden tot uw persoon. De gegevens worden uitsluitend bewaard en gebruikt voor analyses en rapportages hoe bezoekers onze website gebruiken. DAS heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DAS heeft hier geen invloed op.
DAS heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting DAS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Formulieren

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van informatie, het aanmelden voor de nieuwsbrief, het aanmelden voor een bijeenkomst of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in onze systemen worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

DAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

DAS maakt gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens opslaan bij derden (hostingproviders en back-up-dienstverleners) en gebruik maken van applicaties als Mailchimp (e-mailnieuwsbrief) en Sched (evenementsoftware). Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt DAS uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

DAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DAS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@appliedscience.nl.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. En u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@appliedscience.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op 14 mei 2019.