De hbo-studie technische natuurkunde leidt op tot technisch natuurkundige. Deze bachelor vergaart door onderzoek en experimenteren kennis en informatie die bijdragen aan oplossingen voor technologische vraagstukken, en mogelijkheden bieden voor nieuwe technologische ontwikkelingen.

Het is kenmerkend voor de werkwijze van een technisch natuurkundige dat hij opereert op het grensvlak tussen theorie, modelberekening en experiment. Hij tracht daarbij een koppeling te maken tussen de resultaten van deze benaderingen. Daarbij worden theorieën door middel van experimenten zoveel mogelijk geverifieerd. Technische natuurkunde als vakgebied is voortdurend in ontwikkeling. Om als technisch
natuurkundige in het werkveld te kunnen opereren, is een gedegen kennis van en inzicht in de theorie van de basisvakgebieden binnen de natuurkunde noodzakelijk. Een technisch natuurkundige heeft inzicht in fysische sleutelconcepten en kan deze in praktijksituaties hanteren. De belangrijkste vaardigheden van een technisch natuurkundige zijn onderzoeken, modelberekeningen maken en experimenten opzetten, voorbereiden en uitvoeren. Natuurkundige vraagstukken doen zich in uiteenlopende werkgebieden voor; daarbij valt te denken aan sensortechnologie, fotonica, nanotechnologie, duurzame energie en medische technologie.

De opleidingen Technische natuurkunde hanteren een uitgebreider opleidingsprofiel, met een negende competentie: ‘Modelleren’. Bekijk dit opleidingsprofiel hier.

Landelijk Opleidingsprofiel

Body of Knowledge & Skills

Knowledge

Natuurkunde

 • Klassieke mechanica
 • Elektromagnetisme
 • Kwantummechanica
 • Thermodynamica
 • Golven en trillingen
 • Optica
 • Eigenschappen van de materie: elementaire bestanddelen en hun wisselwerkingen
 • Atoomfysica
 • Kern- en deeltjesfysica
 • Akoestiek
 • Materialen
 • Stromingsleer
Wiskunde
 • Calculus: elementaire analyse en (lineaire) algebra
 • Laplace en Fourier-transformaties
 • Statistiek en kansrekening
Engineering
 • Meet- en regeltechniek
 • Vacuümtechniek
 • Energietechniek
 • Elektronica en signaalbewerking
 • Micro- en nanotechnologie
 • Lasertechniek
 • Programmeren en data-acquisitie

Skills

 • Algemene vaardigheden: communiceren en samenwerken, projectmatig werken, systematische probleemaanpak
 • Vaardigheden behorende bij de experimentele benadering: bouwen en beheren van meetopstellingen en meetsystemen, data-acquisitie bij een meetsysteem realiseren, programmeren, software als Labview, Excel, Matlab, programmeertalen
 • Vaardigheden behorende bij de modelmatige benadering: gebruikmaken van reken- en simulatiesoftware, ontwerpen van een reken- of simulatieprogramma, programmeren, software als Matlab/Simulink, Maple, Comsol Multiphysics, Ansys

Instellingen en werkveld

Instellingen die de opleiding aanbieden

 • Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, Eindhoven
 • De Haagse Hogeschool, Delft
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Saxion Enschede

Werkveldillustratie

Beroepen, functies en rollen van de bachelor zijn met name in de volgende beroepsdomeinen te vinden. Per domein zijn enkele voorbeelden gegeven.

Research en development
 • Natuurkundig onderzoeker
 • Project- of development engineer
 • Natuurkundig ontwerper
 • Fotonicus
 • Meetspecialist
Engineering en procestechnologie
 • Meettechnicus/test-engineer
 • Productontwikkelaar
 • Process-engineer
 • Quality engineer
Commercie, service en dienstverlening
 • Medisch fysicus
 • Service engineer
 • Bouwfysicus
 • Stralingsdeskundige
 • Audioloog
 • Meteoroloog
 • Energietechnicus
 • Adviseur/consultant

Kenmerkende studieboeken

 • Physics for Scientists and Engineers with Modern Physic, D.C. Giancoli
 • Optics, E. Hecht
 • Warmteleer voor technici, A.J.M. van Kimmenaede
 • Regeltechniek voor HTO, J. Schrage, H. van Daal
 • Applied Statistics and Probability for Engineers, D. C. Montgomery, G.C. Runger
 • Polymeren, van keten tot kunststof, A.K. van der Vegt, L.E. Govaert
 • Multiphysics Modeling Using COMSOL 4, R.W. Pryor
 • OPTO-electronics: An introduction, J. Wilson, J.F.B. Hawkes
 • Introductory Digital Signal Processing with Computer Applications, P.A. Lynn, W. Fuerst
 • Fundamentals of Thermal Fluid Sciences, Y.A. Cengel, R.H. Turner e.a.

De lijst met kenmerkende studieboeken dient ter illustratie om een indruk te geven van het niveau waarop binnen de opleiding wordt gewerkt.