Jaarlijks studeren er ruim tweeduizend studenten af als Graad die aangeeft dat een student succesvol een opleiding heeft voltooid aan een hogeschool of universiteit.Bachelor of Science aan een van de vijftien hogescholen binnen het domein Applied Science. Deze afgestudeerden gaan niet alleen aan de slag bij servicelabs, onderzoeksinstellingen en op onderzoeksafdelingen van bedrijven, maar bijvoorbeeld ook in de industrie en bij milieuadviesbureaus, ingenieursbureaus en (academische) ziekenhuizen.

Veel afgestudeerden gaan werken als analist, procestechnoloog of onderzoeksassistent, maar de opleidingen bieden tevens een goede basis voor adviserende en commerciële functies en voor een baan als docent. De bacheloropleidingen in het domein Applied Science vormen ook een goede basis voor een natuurwetenschappelijke vervolgstudie. Pakweg een op de drie studenten gaat verder met een masteropleiding, op een hogeschool of universiteit.

In veel werkomgevingen van de bachelor in de Applied Science speelt experimenteel en modelmatig onderzoek een belangrijke rol. Daarvoor gebruiken afgestudeerden veelal geavanceerde en vaak ook geautomatiseerde apparatuur. Informatietechnologie krijgt bovendien steeds vaker een sleutelrol bij het beantwoorden van vragen van klanten of interne opdrachtgevers.

Na een aantal jaren werkervaring kunnen afgestudeerden in de Applied Science specialist worden in hun vak of doorstromen naar leidinggevende functies als projectleider of afdelingshoofd, en naar functies als kwaliteitscoördinator, instructeur, veiligheidsfunctionaris of informatietechnoloog.

Op de hogeschool zelf kunnen afgestudeerden overigens ook komen te werken. Daar verzorgen onderzoeksgroepen, lectoraten genoemd, toegepast onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken. De lectoraten zoeken nadrukkelijk samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven in de regio.

Beroepsdomeinen
We gaan hieronder in wat meer detail in op het type werkzaamheden dat afgestudeerde bachelors in het domein Applied Science verrichten. Dat doen we aan de hand van vier verschillende Soortgelijke beroepen vallen onder hetzelfde beroepsdomein.beroepsdomeinen:

  1. Research en development
  2. Analytisch laboratorium en productie
  3. Engineering en procestechnologie
  4. Commercie, service en dienstverlening

Research en development

In een R&D-omgeving is de Bachelor of Science betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, materialen, methoden en processen of de verbetering en/of de verduurzaming daarvan. Bijvoorbeeld op het gebied van medische diagnostiek, milieu-innovaties, biotechnologie of forensisch onderzoek. In researchlaboratoria van overheidsinstellingen en bedrijven werkt de bachelor vaak zelfstandig, maar wel als onderdeel van een team, en is dan meestal verantwoordelijk voor een deelonderzoek.

Diegene ontwikkelt en realiseert een experimentele of modelmatige proefopzet, verricht en interpreteert experimenten, trekt conclusies en doet aanbevelingen. De bachelor kan ook meewerken aan het onderzoek door het uitvoeren van specialistische data-analyses.

Organiseren, coördineren en richting geven aan de werkzaamheden behoren vaak eveneens tot het takenpakket van afgestudeerden in het domein Applied Science.

Analytisch laboratorium en productie

In dit beroepsdomein draait het om (medische) analyses en synthese en zetten Bachelors of Science veel verschillende technieken en apparatuur in. Ook brengen ze kennis mee op het gebied van automatisering en kwaliteitsbewaking. Ze kunnen een grote verscheidenheid aan complexe experimenten en analyses doen, variërend van handmatige tot volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde analyses. Ze werken daarnaast mee aan het ontwikkelen van nieuwe diagnose- en behandeltechnieken of apparatuur.

De afgestudeerden zijn onder andere werkzaam bij milieulaboratoria, laboratoria die kwaliteitscontroles uitvoeren en productielaboratoria op organisch, biochemisch en analytisch gebied. Of ze werken in een meer medische omgeving. Denk daarbij aan laboratoria voor klinische chemie, medische microbiologie, cytohistopathologie, hematologie, immunologie, endocrinologie of klinisch-genetisch onderzoek. De bachelor draagt in deze labs bij aan het onderzoek ten behoeve van diagnostiek en behandeling.

Ook bij syntheselaboratoria, waar de veiligheid van het werk een van de belangrijkste aspecten is, wordt nadrukkelijk de brede kennis van de bachelor aangesproken. Dat geldt eveneens voor laboratoria die biologische producten, zoals geneesmiddelen en vaccins, maken.

Engineering en procestechnologie

Een Bachelor of Science  is binnen dit beroepsdomein betrokken bij of zelfs primair verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van (een deel van) het productieproces. In teamverband ontwikkelen of passen de bachelors nieuwe processen toe of verbeteren ze bestaande processen, producten of materialen. De bachelor overlegt met zowel operators als het (hogere) management en externe partijen, neemt beslissingen over procesveranderingen, of bereidt deze beslissingen voor, en rapporteert over procesverloop en resultaat. Hierbij gebruikt de bachelor zijn kennis van stroming, warmteoverdracht, chemische omzettingsprocessen, fysische scheidingstechnieken en materialen om te komen tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding binnen maatschappelijk aanvaardbare risico’s.

Duurzaamheid in al zijn facetten speelt altijd een rol. Denk daarbij aan het gebruik van andere, duurzamere grondstoffen en energiebronnen en circulariteit. In dit beroepsdomein worden twee zwaartepunten onderscheiden. Bij (bio)procestechnologie ligt het accent op ontwikkeling, ontwerp en optimalisatie van processen. Bij product- en materiaaltechnologie ligt de nadruk op de eigenschappen en toepassingen van het product.

Commercie, service en dienstverlening

Bachelors in het domein Applied Science hebben veel expertise op gebied van producten, systemen, diensten en apparatuur voor laboratoria en fabrieken. In commerciële functies hebben ze daarom vaak een streepje voor, bijvoorbeeld als het gaat om de verkoop van apparatuur en het begeleiden van (nieuwe) gebruikers van complexe biologische, medische of chemische apparatuur.

Hoofd, of subhoofd, van een afdeling of dienst worden is ook een optie, net als het starten van een eigen onderneming. In de dienstverlenende sfeer werkt de Bachelor of Science onder andere als hygiënist, consultant, of is verantwoordelijk voor kennisoverdracht.

Verder kan de afgestudeerde werkzaam zijn bij instellingen of bedrijven op het gebied van kwaliteitszorg, veiligheid, milieu of hygiëne, bijvoorbeeld in de rol van Arbo-milieuzorgcoördinator of als specialist bij het RIVM.

Jonge werknemers met helm in een chemische fabriek