Het Landelijk Overleg Werkveldadviescommissies Applied Science heeft de profielbeschrijving van het domein Applied Science, dat op deze website staat, getoetst en goedgekeurd (gevalideerd). Werkveldvertegenwoordigers spelen bovendien een belangrijke rol bij het actueel houden van deze profielbeschrijving.

Als werkveldvertegenwoordigers nieuwe ontwikkelingen zien in de beroepspraktijk, kunnen ze dat onder andere inbrengen in regionale werkveldcommissies. Dat zijn commissies die individuele opleidingen adviseren, onder andere over hun curriculum. Daarnaast werken docenten van de hbo-opleidingen in het domein Applied Science sowieso veel samen met medewerkers uit het regionale bedrijfsleven en van kennisinstellingen in de regio. Hierdoor kunnen opleidingen snel inspelen op nieuwe trends en kennis en hun curricula daarop aanpassen.

Sleutelrol
Nieuwe ontwikkelingen komen ook aan bod in het Landelijk Overleg Werkveldadviescommissies Applied Science. Alle regionale werkveldcommissies zijn hierin met een of twee mensen vertegenwoordigd. Dit landelijk werkveldoverleg, waarvan de leden samen de hele breedte van het domein bestrijken, maakt de verbinding tussen (regionale) trends in het werkveld en de landelijke profielbeschrijving van het domein Applied Science. Leden van dit overleg kunnen over de grenzen van individuele opleidingen en hogescholen heen kijken en trends binnen de branche overzien. Een van de taken van deze overleggroep is om advies te geven aan de Landelijke Opleidingsoverleggen en het DAS-bestuur als het om het actualiseren van de profielbeschrijving gaat.

Kortom, de profielbeschrijving van het domein Applied Science is een dynamisch document waar het werkveld duidelijk een stempel op drukt.

Nuttige input
Het werkveld heeft ook een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de opzet van de profielbeschrijving van het domein Applied Science, waarvan de eerste conceptversie in 2008 verscheen. Zo waren de competenties en handelingsindicatoren in eerste instantie beschreven voor een beroepsoefenaar met vijf jaar werkervaring en zijn op verzoek van het Landelijk Werkveldoverleg tussenniveaus toegevoegd. Hierdoor kreeg het werkveld meer zicht op wat studenten kunnen op het moment van afstuderen.

Verder wilden werkgevers graag meer duidelijkheid over welke kennis studenten meekrijgen, waarbij ze de suggestie deden een illustratieve literatuurlijst te publiceren om een indicatie van het niveau van de lesstof te geven. Die is te vinden in de Body of Knowledge & Skills (BoKs). Het werkveld is ook geraadpleegd over de invulling hiervan.

Het werkveld is eveneens akkoord met de keuze om in het competentieprofiel van elke opleiding alle acht competenties weer te geven, ook als deze niet allemaal aan de orde komen of als studenten een competentie slechts op niveau 1 afsluiten. De opleidingen en het werkveld zijn namelijk van mening dat de volledige competentieset de breedte van het domein goed weergeeft. Het geeft hogescholen ook ruimte voor het aanbieden van verschillende specialisaties voor verschillende professionele rollen binnen het domein.

Als een competentie wordt afgesloten op niveau 1, dan draagt deze niet bij aan het behalen van het hbo-bachelorniveau. Zo’n competentie kan desondanks wel zinvol zijn. Het gaat dan met name om minder vakspecifieke vaardigheden die studenten een goede basis geven om zich in de beroepspraktijk verder te ontwikkelen als goed professional, ook als een student in een ander beroepsdomein gaat werken dan waar de opleiding primair voor opleidt. Denk daarbij aan advies- en instructievaardigheden. Studenten kunnen er ook voor kiezen om, bijvoorbeeld tijdens hun stage of via een minor voor zo’n minder vakspecifieke competentie, zoals projectmatig werken, een hoger niveau na te streven dan minimaal vereist is voor de betreffende opleiding.

Landelijk overleg Werkveldadviescommissies

Het Landelijk Overleg Werkveldadviescommissies (WAC) wordt gevormd door vertegenwoordigers van de regionale werkveldadviescommissies van de aan DAS deelnemende hogescholen. De werkveldvertegenwoordigers kunnen over de grenzen van de individuele opleiding en hogeschool heen kijken en trends binnen de branche overzien.

Bekijk hier de actuele lijst met vertegenwoordigers.