De opleiding Biotechnologie leidt op tot analisten in een sterk op productontwikkeling gericht werkveld. Centraal staat de koppeling tussen kennis van levende organismen en technische toepassingen om voor de mens bruikbare producten te maken.

Het werkveld van de biotechnologisch analist is op te delen in groene, rode en witte biotechnologie. In al deze gebieden staat de koppeling tussen kennis van levende organismen en technische toepassingen centraal. In de groene biotechnologie wordt deze kennis toegepast op vraagstukken uit de land- en tuinbouw. In de rode biotechnologie staan medische vraagstukken centraal en in de witte biotechnologie draait het om industriële of laboratorium-analytische toepassingen. Een biotechnologisch analist heeft zich tijdens zijn studie duidelijk geprofileerd binnen een van deze kleuren.

In een onderzoeks- en ontwikkelomgeving is de bachelor betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe, of verbetering van bestaande, producten, organismen (bijv. micro-organismen en planten), materialen, methoden en processen. De bachelor participeert zelfstandig in een onderzoeksteam en is vaak verantwoordelijk voor een deelonderzoek. In laboratoria gericht op onderzoek, productie, kwaliteitscontrole of diagnostiek voert de bachelor complexe experimenten uit waarbij een beroep wordt gedaan op de praktische vaardigheden en het analyserend vermogen van de bachelor en draagt  de bachelor bij aan het beantwoorden van diverse vraagstellingen. Dit kan zich afspelen in laboratoria van diverse terreinen, van levensmiddelenindustrie tot laboratoria voor forensische en landbouwkundige vraagstellingen. De grote verscheidenheid aan analyses, variërend van handmatige tot volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde analyses vraagt een brede inzetbaarheid van technieken, apparatuur, automatisering en kwaliteitsbewaking. De bachelor kan ook betrokken of primair verantwoordelijk zijn voor het beheren en beheersen van (een deel van) een onderzoeks- of productieproces. In teamverband ontwikkelt of past hij  nieuwe technieken of processen toe of verbetert hij bestaande processen, organismen, producten of materialen. Duurzaamheid in al zijn facetten speelt altijd een rol.

Landelijk Opleidingsprofiel

Body of Knowledge and Skills

Knowledge

 • Celbiologie: structuur en functie van eukaryote en prokaryote cellen, metabolisme, transport;
 • Chemie: basischemie (atoombouw, reacties in water, kinetiek), analytische chemie (spectroscopie, chromatografie), organische chemie en synthese.
 • Biochemie: biomoleculen, eiwit- en enzymchemie;
 • Moleculaire biologie: DNA, erfelijkheid, moleculaire genetica, recombinant-DNA technieken, Wiskunde: chemisch rekenen, functies (differentiëren, integreren);
 • Wiskunde: chemisch rekenen, functies (differentiëren, integreren)
 • Genetica: populatie genetica, QTL-analyse
 • Statistiek: dataverwerking, normaalverdeling en betrouwbaarheidsintervallen, toetsen;
 • Bioinformatica: Sequentie analyse, annotatie van genomen, transcriptoom analyse, Bioinformatics Web services (zoals EBI, NCBI).
 • Plantkunde: basale kennis (evolutie, anatomie, fotosynthese, genetica), domesticatie, resistentie, (moleculaire) veredeling, hormonen, inhoudsstoffen.
 • Immunologie: aangeboren en verworven afweer uitgebreid, autoimmuunziekten, immuundeficientie ziekten, immunologie en kanker, immunologische technieken.
 • Pathologie: anatomie, fysiologie, en pathologie van orgaansystemen.
 • Microbiologie: taxonomie, determineren en quantificeren van micro-organismen
 • Duurzaamheid

Skills

 • Algemene laboratoriumvaardigheden gebaseerd op GLP-regels: wegen, pipetteren, maken van oplossingen (buffers, kweekmedia) en preparaten, kleuringen, microscopie, labjournaal, verslaglegging, chemisch rekenen;
 • Veilig werken in het laboratorium, werken volgens VMT-regels (veilige microbiologische technieken): aseptisch en steriel werken, kweken van micro-organismen en eukaryote cellen, werken met speciale media, biologische materialen (weefsels en cellen van plant en dier, bloed, urine, e.d.) en biomoleculen (vnl. eiwitten en/of antistoffen, DNA); afvalverwerking
 • Werken met standaard laboratoriumapparatuur: pH-meter, spectrofotometer, centrifuge, spanningsbronnen, electroforese apparatuur, zuurkast, veiligheidskast, microscoop;
 • Moleculair-biologische technieken: DNA/RNA isolatie, digestie, ligatie, transformatie, PCR (polymerase chain reaction), qPCR, gelelectroforese; kolomchromatografie; flowcytometrie; HPLC en FPLC
 • Chemische analysemethoden: spectrometrie, chromatografie, enzymanalyse, bindingsanalyse;
 • (Bio)chemische werkwijzen: fractioneringsmethoden, SDS-PAGE, preparatieve chromatografie, Western blotting, ELISA, fluorescentiemicroscopie, flowcytometrie;
 • Informatievaardigheden: tekstverwerking, spreadsheets, diapresentaties, bio-informatica tools, eenvoudige beeldverwerking;
 • Sociale en communicatieve vaardigheden: samenwerken, vergaderen, verslaglegging (labjournaal, onderzoeksverslag), mondelinge presentatie, projectmatig werken, ethiek;
 • Onderzoeksvaardigheden: probleemanalyse, onderzoeksvragen, literatuuronderzoek, onderzoeksplanning en -uitvoering.

De Body of Knowledge & Skills geeft de gemeenschappelijke basis van de opleidingen bij de verschillende hogescholen weer. Studenten leren deze kennis en vaardigheden in de eerste  twee jaar van hun opleiding. In de laatste twee jaar specialiseren zij zich.

Instellingen en werkveld

Instellingen die de opleiding aanbieden

 • Hogeschool Inholland, Amsterdam
 • NHL Stenden Hogeschool | Hogeschool van Hall Larenstein, Leeuwarden

Werkveldillustratie

Beroepen, functies en rollen van de bachelor zijn met name in de volgende beroepsdomeinen te vinden. Per domein zijn enkele voorbeelden gegeven

Research en development
 • Researchmedewerker
 • Forensisch laboratoriummedewerker
 • Vaccinontwikkelaar
 • Plantenveredelaar
Analytisch laboratorium en productie
 • Kwaliteitscontrole in levensmiddelenindustrie of tuinbouw
 • Productie van geneesmiddelen of inhoudstoffen
Engineering en procestechnologie
 • Bio-procestechnoloog
 • Productiemanager
 • Reactor designer
Commercie, service en dienstverlening
 • Adviseur bij advies- of onderzoeksbureau
 • Adviseur bij veiligheids- of milieubureau

Kenmerkende studieboeken

 • Campbell Biology, L.A. Urry, M.L. Cain e.a.
 • Biotechnologie for beginners, R. Renneberg, V. Berkling e.a.
 • Plant Biology, A.M. Smith, G. Coupland e.a.
 • Essential Cell Biology, B. Alberts, K. Hopkin e.a.
 • Biochemistry, J.M. Berg, J.L. Tymoczko e.a.
 • Bioprocess Engineering Principles, P. M. Doran
 • Introduction to Genetic Analysis, A. Griffiths, J. Doebley e.a.
 • Molecular diagnostics: Fundamentals, Methods and Clinical Applications, L. Buckingham
 • Practical Skills in Forensic Science, A. Langford, J. Dean e.a.
 • Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium, J.W.A. Klaessens

De lijst met kenmerkende studieboeken dient ter illustratie om een indruk te geven van het niveau waarop binnen de opleiding wordt gewerkt.