Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF
Om het European Qualification Framework naar de Nederlandse situatie te vertalen, is het Nederlands nationaal kwalificatiekader NLQF opgesteld. Dit raamwerk bevat de volgende elementen:

 • Context
 • Kennis
 • Vaardigheden
  • Toepassen van kennis
  • Probleemoplossende vaardigheden
  • Leer- en ontwikkelvaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Communicatievaardigheden
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Het NLQF-niveau voor een hbo-bachelor en voor een universitaire bachelor is gelijk. Dit is niveau 6. Er is echter wel voor gekozen een aparte beschrijving te maken voor beide oriëntaties van de bacheloropleiding.

Beschrijving niveau 6 van het NLQF

Koppeling met DAS-competenties
Om de DAS-opleidingen een handreiking te bieden hoe zij zich kunnen verantwoorden ten aanzien van het hbo-bachelorniveau, is in een vorige versie van deze profielbeschrijving een generieke koppeling vastgesteld van de beroepscompetenties van de BSc in het domein en de zogenoemde Algemene beschrijvingen voor het eindniveau van bachelor- en masterstudies aan Europese hogescholen en universiteiten.Dublin-descriptoren van het hbo-bachelorniveau van het Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs. In het licht van de invoering van het EQF en het NLQF is besloten voor deze herziening een koppeling te maken met de descriptoren van niveau 6 van het NLQF (bachelor).

Per combinatie van NLQF-descriptor en competentie is bekeken vanaf welk niveau de competentie, waarvan binnen deze profielbeschrijving vier niveaus zijn gedefinieerd, bijdraagt aan het realiseren van het hbo-bachelorniveau (niveau 6) van het NLQF. Het resultaat hiervan is in onderstaande figuur uitgewerkt. Daar waar een liggend streepje staat, is de conclusie dat de competentie geen bijdrage levert aan het hbo-bachelorniveau voor de betreffende descriptor.

De resulterende koppeling is weergegeven in onderstaande tabel.

Koppeling NLQF-descriptoren en DAS-competenties

Met deze matrix wordt per opleidingsprofiel gecontroleerd of met het eindniveau van de competenties alle descriptoren op bachelorniveau zijn gerealiseerd. Bij het merendeel van de opleidingen is dit het geval. Daar waar dit niet zo is, zorgen de individuele opleidingen dat het eindniveau van de competenties het bachelorniveau realiseert.

Beschrijving niveau 6 van het NLQF

Indicator Toelichting
Context Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal.
Kennis Bezit een gevorderde gespecialiseerde kennis en kritisch inzicht in theorieën en beginselen van een beroep, kennisdomein en breed wetenschapsgebied.

Bezit brede, geïntegreerde kennis en begrip van de omvang, de belangrijkste gebieden en grenzen van een beroep, kennisdomein en breed wetenschapsgebied.

Bezit kennis en begrip van enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep of kennisdomein en breed wetenschapsgebied.

Toepassen van kennis Reproduceert en analyseert de kennis en past deze toe, ook in andere contexten, zodanig dat dit een professionele en wetenschappelijke benadering in beroep en kennisdomein laat zien.

Past complexe gespecialiseerde vaardigheden toe op de uitkomsten van onderzoek. Brengt met begeleiding op basis van methodologische kennis een praktijkgericht- of fundamenteel onderzoek tot een goed einde.

Stelt argumentaties op en verdiept die. Evalueert en combineert kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch.

Signaleert beperkingen van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en onderneemt actie.

Analyseert complexe beroeps- en wetenschappelijke taken en voert deze uit.
Probleemoplossende vaardigheden Onderkent en analyseert complexe problemen in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en lost deze op tactische, strategische en creatieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken.
Leer- en ontwikkel vaardigheden Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
Informatievaardigheden Verzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier brede, verdiepte en gedetailleerde beroepsgerelateerde of wetenschappelijke informatie over een beperkte reeks van basistheorieën, -principes en -concepten van en gerelateerd aan een beroep of kennisdomein, evenals beperkte informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep of kennisdomein en geeft deze informatie weer.
Communicatievaardigheden Communiceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, specialisten en niet-specialisten, evenals met leidinggevenden en/of relevante derden in de wetenschappelijke en/of beroepsmatige gemeenschap.
Verantwoordelijkheid en Zelfstandigheid Werkt samen met gelijken, specialisten, niet-specialisten, leidinggevenden en relevante derden.

Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eigen werk en studie en het resultaat van het werk van anderen.

Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het aansturen van processen en de professionele ontwikkeling van personen en groepen.

Verzamelt en interpreteert relevante gegevens met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, beroepsmatige, wetenschappelijke of ethische aspecten.

Indicator

Context

Context

Kennis

Kennis

Toepassen van kennis

Toepassen van kennis

Probleemoplossende vaardigheden

Probleemoplossende vaardigheden

Leer- en ontwikkel vaardigheden

Leer- en ontwikkel vaardigheden

Informatievaardigheden

Informatievaardigheden

Communicatievaardigheden

Communicatievaardigheden

Verantwoordelijkheid en Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid en Zelfstandigheid

Toelichting

Context

Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal.

Kennis

Bezit een gevorderde gespecialiseerde kennis en kritisch inzicht in theorieën en beginselen van een beroep, kennisdomein en breed wetenschapsgebied.

Bezit brede, geïntegreerde kennis en begrip van de omvang, de belangrijkste gebieden en grenzen van een beroep, kennisdomein en breed wetenschapsgebied.

Bezit kennis en begrip van enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep of kennisdomein en breed wetenschapsgebied.

Toepassen van kennis

Reproduceert en analyseert de kennis en past deze toe, ook in andere contexten, zodanig dat dit een professionele en wetenschappelijke benadering in beroep en kennisdomein laat zien.

Past complexe gespecialiseerde vaardigheden toe op de uitkomsten van onderzoek. Brengt met begeleiding op basis van methodologische kennis een praktijkgericht- of fundamenteel onderzoek tot een goed einde.

Stelt argumentaties op en verdiept die. Evalueert en combineert kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch.

Signaleert beperkingen van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en onderneemt actie.

Analyseert complexe beroeps- en wetenschappelijke taken en voert deze uit.

Probleemoplossende vaardigheden

Onderkent en analyseert complexe problemen in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en lost deze op tactische, strategische en creatieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken.

Leer- en ontwikkel vaardigheden

Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.

Informatievaardigheden

Verzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier brede, verdiepte en gedetailleerde beroepsgerelateerde of wetenschappelijke informatie over een beperkte reeks van basistheorieën, -principes en -concepten van en gerelateerd aan een beroep of kennisdomein, evenals beperkte informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep of kennisdomein en geeft deze informatie weer.

Communicatievaardigheden

Communiceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, specialisten en niet-specialisten, evenals met leidinggevenden en/of relevante derden in de wetenschappelijke en/of beroepsmatige gemeenschap.

Verantwoordelijkheid en Zelfstandigheid

Werkt samen met gelijken, specialisten, niet-specialisten, leidinggevenden en relevante derden.

Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eigen werk en studie en het resultaat van het werk van anderen.

Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het aansturen van processen en de professionele ontwikkeling van personen en groepen.

Verzamelt en interpreteert relevante gegevens met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, beroepsmatige, wetenschappelijke of ethische aspecten.