Biologie en medisch laboratoriumonderzoek leidt researchanalisten op die als professional aan de slag gaan in het Life Science domein. Als researchanalist werk je in een laboratorium, waarin het uitvoeren van biologisch en/of biomedisch onderzoek en/of diagnostiek centraal staat. Daarnaast is de researchanalist betrokken bij het ontwikkelen van methoden en processen of de ontwikkeling van producten.

Als researchanalist is de bachelor betrokken bij het onderzoeken van biomedische vraagstukken en de ontwikkeling van nieuwe, of de verbetering van bestaande producten, materialen, methoden en processen. Het werkveld betreft onder andere de farmaceutische – en levensmiddelenindustrie, academische onderzoeksgroepen, onderzoeksinstituten, diagnostische laboratoria en de agrofoodsector. De bachelor ontwikkelt en realiseert een experimentele proefopzet, verricht en interpreteert experimenten, trekt conclusies en doet aanbevelingen. Het organiseren, coördineren en richting geven aan de werkzaamheden behoren eveneens tot het takenpakket.

Door de grote verscheidenheid aan analyses binnen het domein moet de bachelor een brede kennis en vaardigheid hebben in de verschillende analysemethoden die in het werkveld gebruikt worden. Dit varieert van handmatige tot volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde analyses. Naast de uitvoering bewaakt de bachelor de kwaliteit en interpreteert de verkregen (big) data ten behoeve van de vraagstelling. Binnen het werkveld kan de bachelor doorgroeien naar specialistische en/of leidinggevende functies.

Landelijk Opleidingsprofiel

Body of Knowledge & Skills

Knowledge

 • Celbiologie: structuur en functie van eukaryote en prokaryote cellen, metabolisme, transport, signaaltransductie, celcyclus
 • Chemie: basischemie (atoombouw, reacties in water, kinetiek), analytische chemie (spectroscopie, chromatografie), organische chemie (functionele groepen)
 • Biochemie: biomoleculen, eiwit- en enzymchemie
 • Moleculaire biologie: DNA, erfelijkheid, moleculaire genetica, recombinant-DNA
 • Bio-informatica: DNA-sequencing technologiën (w.o. NGS)
 • Anatomie/fysiologie/pathologie: bouw en functie van orgaansystemen, bloed, hormoonstelsel e.d.
 • Immunologie: aangeboren en verworven afweer, moleculaire mechanismen, praktische toepassingen
 • Microbiologie: groei en classificatie micro-organismen, pathogeniteitsmechanismen,Infectieziekten, resistentie
 • Wiskunde: biochemisch rekenen, toegepaste wiskunde
 • Statistiek: dataverwerking, normaalverdeling en betrouwbaarheidsintervallen, toetsen

Skills

 • Algemene laboratoriumvaardigheden gebaseerd op GLP-regels: wegen, pipetteren, maken van oplossingen (buffers, kweekmedia) en preparaten, kleuringen, microscopie, labjournaal, chemisch rekenen
 • Veilig werken in het laboratorium: (biologisch en chemisch) afval verwerken, werken volgens VMT (veilige microbiologische technieken)-regels: aseptisch werken, kweken van micro-organismen en eukaryote cellen, werken met speciale media, biologische materialen (weefsels, cellen, e.d.) en biomoleculen (eiwitten en/of antistoffen, DNA)
 • Werken met basis laboratoriumapparatuur: bijvoorbeeld pH-meter, spectrofotometer, centrifuge,elektroforese apparatuur, zuurkast, veiligheidskast, microscoop
 • Moleculair-biologische technieken: nucleïnezuurisolatie, amplificatie, kloneren, gelelektroforese
 • Biochemische analysemethoden: spectrometrie, chromatografie, enzymanalyse, bindingsanalyse, ELISA, fractioneringsmethoden, SDS-PAGE, blotting
 • Bio-Informatica: Gebruik maken en analyseren van biologische datasets met de bijbehorende kwaliteitscontrole
 • Informatievaardigheden: spreadsheets, diapresentaties, beeldanalyse, dataverwerking, datavisualisatie
 • Sociale en communicatieve vaardigheden: samenwerken, vergaderen, verslaglegging (labjournaal, onderzoeksverslag), presentatie, projectmatig werken, ethiek
 • Onderzoeksvaardigheden: probleemanalyse, onderzoeksvragen, literatuuronderzoek, onderzoeksplanning en -uitvoering

De Body of Knowledge & Skills geeft de gemeenschappelijke basis van de opleidingen bij de verschillende hogescholen weer. Studenten leren deze kennis en vaardigheden in de eerste  twee jaar van hun opleiding. In de laatste twee jaar specialiseren zij zich

Instellingen en werkveld

Instellingen die de opleiding aanbieden

 • Avans Hogeschool Breda
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Inholland, Amsterdam
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • NHL Stenden Hogeschool | Hogeschool van Hall Larenstein, Leeuwarden
 • Saxion Deventer
 • Saxion Enschede
 • NHL Stenden Hogeschool Emmen

Werkveldillustraties

Beroepen, functies en rollen van de bachelor zijn met name in de volgende beroepsdomeinen te vinden. Per domein zijn enkele voorbeelden gegeven.

Research & Development
 • Laboratorium researchanalist
 • Dierexperimenteel medewerker
 • Vaccinontwikkeling
 • Ontwikkelen van testmethoden
Analytisch laboratorium en productie
 • Analist in ziekenhuis of diagnostisch centrum
 • Introduceren van nieuwe diagnostische tests
 • Kleinschalige productie geneesmiddelen
 • Kwaliteitsborging in levensmiddelenindustrie

Kenmerkende studieboeken

 • Campbell Biology, L.A. Urry, M.L. Cain e.a.
 • Medical Microbiology, P.R. Murray, K.S. Rosenthal e.a.
 • Biochemistry, J.M. Berg, J.L. Tymoczko e.a.
 • Chemistry, J.E. McMurry. R.C. Fay e.a.
 • Molecular Cell Biology, H. Lodish, A. Berk
 • Immunology, D. Male, S. Peebles e.a.
 • Brock Biology of Microorganisms, M.T. Madigan, K.S. Bender e.a.
 • Bacteriologie voor laboratorium en kliniek, N.M. Knecht, J. Doornbos
 • iGenetics, P.J. Russel
 • Toegepaste Wiskunde voor het hoger onderwijs, J.H. Blankespoor

De lijst met kenmerkende studieboeken dient ter illustratie om een indruk te geven van het niveau waarop binnen de opleiding wordt gewerkt.