KIEM-regeling GoChem geopend

Voor het innovatieprogramma GoChem, waarin DAS partner is, is een KIEM-regeling geopend door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). KIEM GoChem heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen, gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek binnen de scope van duurzame chemie.

KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling (hogeschool, universiteit of Wageningen Research). De projecten duren maximaal een jaar, hebben minimaal één chemische innovatiecomponent en vallen binnen de hierboven genoemde thema’s. De doelgroep van de regeling is breder dan uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemie kennisinstellingen en omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Financiering wordt verstrekt aan de kennisinstelling en bedraagt maximaal € 40.000 per project. De deelnemende mkb-onderneming(en) draagt maximaal € 5.000 (in kind) en € 5.000 (in cash) bij aan de financiering van het project.

Over GoChem

Innovatie in de chemische sector kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving, reductie van CO2 en de groei van de circulaire economie. Mkb-ondernemingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen en kennisinstellingen hebben veel te bieden op dit gebied. Deze partijen weten elkaar echter nog niet altijd te vinden. GoChem wil hier verbetering in brengen. Het programma GoChem ondersteunt mkb-ondernemingen in de brede chemie en de chemie-verwerkende industrie bij groene innovatie.

GoChem is een initiatief vanuit de Topsector Chemie, Stichting DAS is namens de aangesloten hogescholen partner in GoChem. Andere partners zijn: NWO ENW, het ministerie van EZK, de TKI’s Chemie en BioBased Economy, de brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen TNO, Landelijk Biobased Kennisnetwerk en Wageningen Food en Biobased Research.

Meer over de regeling KIEM GoChem