Inspiratie voor verbeteren studiesucces

Alle hogescholen werken hard aan het verbeteren van het studiesucces binnen hun opleidingen. Maar hoe beïnvloed je studiesucces? Uit alle ervaringen blijkt dat het een complex vraagstuk is en dat alle factoren die een rol spelen nauw met elkaar samenhangen. Wat werkt wel, wat werkt niet? Vind inspiratie in het net verschenen document ‘studiesucces en rendement’.

Tijdens de DAS-studiedag ‘Studiesucces en Rendement’, die in november 2018 plaatsvond, heeft een enthousiaste groep deelnemers van twaalf hogescholen gebrainstormd over het verbeteren van studiesucces. Het resultaat van deze dag is verschenen in het document ‘Studiesucces en -rendement’. Ieder heeft vanuit zijn/haar achtergrond, kennis en ervaring  input gegeven om tot een gezamenlijk overzicht te komen van acties die hogescholen kunnen oppakken om de kans op verbetering te vergroten. Met dit document kunnen hogescholen inspiratie opdoen rondom vijf verschillende thema’s: aansluiting havo/mbo op het hbo; studenten met een functiebeperking; monitoring systematiek; studierendement; en organisatie. Ook zijn mogelijke acties geformuleerd die gezamenlijk binnen DAS-verband opgepakt kunnen worden. Komend jaar wordt binnen DAS een start gemaakt met het opzetten van activiteiten waar de hogescholen prioriteit aan geven.

Het document is tijdens de DAS-conferentie op donderdag 21 maart 2019 gepresenteerd en uitgedeeld maar ook hier te downloaden:

Inspiratiedocument ‘Studiesucces en rendement