Hogescholen zetten samen schouders onder biobased economie

Veertien hogescholen hebben samen een akkoord gesloten, waarin zij hebben afgesproken zich gezamenlijk in te zetten voor de biobased economie. Door middel van landelijke samenwerking willen ze ervoor zorgen dat biobased in alle sectoren een belangrijke rol gaat spelen. Dit nieuwe netwerk zorgt voor meer dan de som der delen door het actief delen van o.a. onderwijs-concepten, onderzoeksprojecten en expertise. En dat gaat ook vooral voor het MKB meer toegang tot kennis opleveren.

Het initiatief tot samenwerking in het landelijke biobased kennisnetwerk is genomen door de twee centres of expertise, die zich vanuit zeven hogescholen en WU bezig houden met de biobased economie in het onderwijs: het Centre for Biobased Economy (CBBE) en het Centre of Expertise Biobased Economy. Op dit moment werken beide centra al heel nauw samen, maar toch is er ruimte voor verbetering volgens Gerlinde van Vilsteren, directeur van het CBBE en Petra Koenders, directeur CoE-BBE. ‘Biobased behelst een heel breed spectrum van sectoren. Daarom wilden we het breder trekken door er nog meer hogescholen bij te betrekken en een actieve verbinding te leggen met MBO en WO.’

Verbreding

‘Wat we willen bereiken, is dat straks iedereen die iets in de productie doet weet wat biobased economy inhoudt en wat de alternatieven zijn voor de huidige fossiele grondstoffen. Je kunt vanuit productie oogpunt naar biobased kijken, maar ook vanuit bedrijfseconomisch of design perspectief’, legt Van Vilsteren uit. ‘Een goed voorbeeld van hoe dit samen kan komen is hoe de Agro&Food-opleiding van InHolland samenwerkt met de opleiding luchtvaarttechnologie op het gebied van biocomposieten. Daar worden grote stappen gezet. Maar ook instellingen als Hogeschool Rotterdam en Stenden zijn er nu bij betrokken.’

MKB

Een ander belangrijk doel van het akkoord is om ervoor zorgen dat het MKB een betere aansluiting vindt op het onderwijs. Er zijn veel mogelijkheden voor het MKB, maar deze zijn erg versnipperd. Door middel van het akkoord willen de kennisinstellingen deze versnippering weghalen. Het moet voor MKB’ers duidelijk zijn wat ze van het onderwijs kunnen en mogen verwachten. Koenders, directeur CoE-BBE: ‘Wat we vervolgens willen is de stap maken naar een nog steviger programma voor het MKB. Samen met de topsector Chemie, TKI-BBE & Chemie, SIA, NWO, TO2 en Innovatielink, zijn we aangesloten bij de publiek private samenwerking CoChem, waarin we het MKB beter ondersteunen. Denk daarbij aan het productieproces, maar soms bijvoorbeeld ook aan een beter inzicht in lopende onderzoeksprojecten en online lesprogramma’s voor professionals.’ Marsha Wagner van Topsector Energie beaamt dat: “Samen met TKI-BBE heeft de topsector Energie (financieel) gestimuleerd dat er betere aansluiting op het MKB komt. We zijn blij dat onze aanjagende rol nu tot dit netwerk heeft geleid.”

Concrete stappen

Het akkoord is opgebouwd aan de hand van drie pijlers: onderwijs, onderzoek en valorisatie (kennisdisseminatie). Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij plannen blijft, maar het ook echt tot uitvoering komt zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. ‘Hierin is duidelijk vastgelegd hoeveel uren en hoeveel geld de betrokken partijen erin gaan steken en wat het op gaat leveren.’, aldus Koenders. ‘We hebben als onderwijsinstellingen besloten dit zelf op te pakken en ermee door te gaan.’

Vervolg

Vanuit deze basis gaat het onderwijs met genoemde partijen en onder leiding van topsector Chemie een groter programma uitwerken dat zich richt op stimulatie van praktijkgericht onderzoek bij het HBO voor het MKB, zoals ook op het gebied van biobased kennis bij het MKB. Onno de Vreede, HCA-manager Topsector Chemie: “De landelijke samenwerking binnen de hogescholen helpt het MKB sneller de weg te vinden naar kennis. Samen met de onderzoeks-faciliteiten van het HBO kan het MKB de vertaalslag maken van kennis naar kassa.”

Auteur(s): Gerlinde van Vilsteren & Linda van der Vaart
Publicatiedatum: 4 mei 2017 op www.agro-chemie.nl